Voorwaarden TikTok2019-12-10T14:15:52+00:00

Voorwaarden insturen foto’s en video’s

Door het insturen van videomateriaal geef je automatisch toestemming aan de stichting Lichtjesfeest voor het gratis gebruik van deze beelden op haar eigen netwerk, bijvoorbeeld feestvanlicht.nl. Maar ook kan het beeldmateriaal eventueel getoond worden bij een van de websites van DPG Media en in Museumpark Orientalis tijdens het Feest van Licht (20 december 2019 t/m 5 januari 2020)

Voorwaarden
De inzender van videomateriaal gaat akkoord met de algemene voorwaarden van de stichting Lichtjesfeest.
1) Inzender blijft auteursrechthebbende op het ingestuurde materiaal. De inzender verleent aan stichting Lichtjesfeest een onbeperkte wereldwijde niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd voor het openbaar maken en verveelvoudigen van de ingestuurde beelden, al dan niet in bewerkte vorm, middels welke media dan ook.
2) Stichting lichtjesfeest accepteert geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor welke vorm van schade dan ook die de inzender zal lijden als gevolg van (onrechtmatig) gebruik door derden van het door de gebruiker beschikbaar gestelde materiaal.
3) Inzender stelt alleen materiaal beschikbaar waarvan de inzender zelf over alle benodigde rechten beschikt.
4) Inzender verklaart zich ermee akkoord dat hij geen aanspraak maakt op enige vorm van (royalty)vergoeding.
5) Stichting Lichtjesfeest is niet verplicht om materiaal te accepteren, openbaar te maken of uit te zenden.
6) Stichting Lichtjesfeest zal zich inspannen bij het openbaar maken en verveelvoudigen van het materiaal de naam van de inzender te vermelden. Indien dit om wat voor reden dan ook niet mogelijk is zal de inzender hiertegen geen bezwaar maken.

Stichting lichtjesfeest zal vertrouwelijk omgaan met de persoonlijke gegevens welke zij verkrijgt van de inzender. Stichting Lichtjesfeest behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden zonder nadere kennisgeving te wijzigen of aan te vullen. Wij adviseren daarom deze algemene voorwaarden regelmatig te bekijken.

Indien u klachten en / of vragen heeft over het privacy beleid van stichting Lichtjesfeest of bezwaar wilt maken tegen het gebruik van uw gegevens dan kunt u een e-mail sturen naar: feestvanlicht@gmail.com